u Mladé Boleslavi

Přírodní a geografické podmínky

Relativně ploché území, kde původně členitější terén, daný erozivní činností Jizery, byl zarovnán akumulací terasových uloženin Jizery a pokryvem spraší a sprašových hlín. Průměrná nadmořská výška 260 m nad m. Území bylo a je postiženo dlouhodobou těžbou štěrkopísků. Území je považováno za suché, srážkově podprůměrné. Náleží k širšímu levostrannému povodí Jizery v centrální části České křídové tabule. Katastrální území obce Ledce má 866 ha.

Zeměpisná poloha

Z hlediska širších vztahů je obec Ledce součástí spádového území Dobrovice, kde se nacházejí základní orgány státní správy (matrika, policie ČR, stavební úřad), církevní správy a širších služeb. V oblasti školství je obec směrována na obec Semčice, kde se nachází základní školství a základní lékařská péče. Vyjížďka za prací, vyšším školstvím a odbornou lékařskou péčí i za vyššími orgány státní správy je orientována na okresní město Mladá Boleslav.

Obyvatelstvo

Bytový fond

Domy celkem 130 (obydlené i neobydlené)
Chaty 69
Chalupy 6 (rekolaudované domy s č. evid.)

Občanská vybavenost

Mateřská škola
V obci je mateřská škola, která je umístěna v přízemí budovy školy. Po zrušení základní školy (1. Stupně) je 1. patro budovy nevyužité. Dala by se přestavět a využít na byty. V mateřské škole je zapsáno 18 dětí.
Základní škola je v Semčicích. Střední a vyšší školy jsou v Mladé Boleslavi.

Budova obecního úřadu
V budově obecního úřadu je umístěna:

 • ordinace obvodního lékaře, který dojíždí 2x v měsíci
 • místní knihovna
 • hasičská zbrojnice – garáž pro vozidlo a další kancelář. prostory
 • kancelář a zasedací místnost pro účely obecního úřadu
 • 1 byt

Za budovou na pozemku obecního úřadu stojí garáže – 3 boxy. Dvě slouží pro potřeby obce a jedna pro uložení kulis a dalšího zařízení Osvětové besedy Ledce.

Dům služeb
V této budově jsou umístěny tyto provozovny:

 • Pošta Ledce
 • prodejna potravinářského zboží
 • kadeřnická provozovna
 • prodejna smíšeného a drobného zboží, textilu
 • obřadní síň pro akce obecního úřadu a sboru pro občanské záležitosti
 • kancelářské prostory pí Smutné (VO drogerie)

Restaurace se sálem
Restaurace i sál jsou v majetku obce. Kapacita sálu je 500 osob. Je zde umístěna i divadelní technika s oponou. Vzhledem k vysokým nákladům na provoz je sál zatím využíván málo. Restaurace i sál jsou dány do pronájmu jedné osobě . Součástí komplexu budov je ještě výrobna lahůdek, která je v osobním vlastnictví.

Veřejná zeleň , komunikace a doprava

Zeleň
Zeleň v krajině a sídle je podle charakteru členěna na : parkově upravené plochy, trvalé travní porosty, doprovodnou a rozptýlenou zeleň a lesy.
Plochy veřejné zeleně v obci jsou osázeny dřevinami. Tyto plochy i v budoucnu by mohly být vhodnými dosadbami vylepšeny.
Trvalé travní porosty – louky a pastviny jsou nenahraditelným prvkem v krajině, jenž tvoří přechod mezi ornou půdou a vyšší trvalou zelení.
Obec vlastní 42 ha lesa, který je obhospodařován a udržován dle hospodářského plánu lesa.
Lipová alej – lipové stromořadí na cestě k Seleticům,která je v obecní kronice uvedena jako „Alej svobody“. Byla vysázena 31.3.1919 na památku osvobození. Je nutná prořezávka a údržba vzrostlých lip.

Komunikace
Obcí prochází silnice III. třídy. Trasa průjezdu obcí prochází od Mladé Boleslavi směrem na Prodašice a Ujkovice. Celá komunikace přes obec byla opravena z fin. prostředků obce. V tělese vozovky jsou položeny vodovodní a kanalizační řady, proto náklady na celou opravu hradila obec. V současné době ještě chybí vybudování chodníků. Na páteřní komunikaci navazuje systém obslužných komunikací a polních cest. Místní komunikace jsou z větší části doposud nezpevněné.

Autobusová doprava
Autobusovou dopravu zajišťuje linka č. 260860 Mladá Boleslav – Dobrovice – Prodašice. Zajišťuje spojení s okresním městem. Dále autobusová linka č. 630028 Pecka – Praha zajišťuje spojení do Prahy.
Ve velké míře je využívána individuální automobilová doprava.
V minimální míře je zajištěna i nákladní autodoprava.
Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je v Dobrovici.

Cyklistika a pěší turistika

Obec se zapojila do přípravy a realizace cyklocest regionu Pojizeří. Základním cílem je snaha o vyšší míru poznávání kulturních, historických a přírodních jedinečností, jež dosud ve velké míře unikaly pozornosti nejen turistů. Návrhy příslušných dokumentů vypracovává Český svaz ochránců přírody Opočeň.