u Mladé Boleslavi

První zmínka o naší obci je z roku 1249, kde je uvedeno, že “tehdá byly Ledce statkem vladyčím”. Ještě na počátku 17. století stávala v obci tvrz, která zanikla za třicetileté války. Okolo roku 1620 byla vesnice dosti rozsáhlá, vykazovala 6 statků selských a šestnáct chalup. Při každém statku bylo po 30 korcích polí, chalupníci měli 6-7 korců. Bouře válečná, která se brzy potom přihnala, zanechala ve vsi příliš zřejmé stopy své zuřivosti. Tři pětiny gruntů byly rozbořeny a spáleny, obyvatelstva nezbyla ani polovina.

Bohatství rybníků je vskutku znamenité. Jenom na návsi byly čtyři rybníčky: Nádržka, Mlíčník, Sádka a Návesní, v nichž kdysi, jak z názvů patrno, rybář prováděl své řemeslo. A ještě něco o rybnících. Ke vsi patří samota Kačírna. Původně to byla bouda, zřízená pro hlídače kachen, jež se zde v rybníce ve velikém počtu chovaly. Později na témž místě postavena hájovna, kde se dosud “na Kačírně” nebo “ v Kačerovně” říká. Uprostřed návsi ledecké postavila obec r. 1873 nákladem 1800 zl. kapličku, jež zasvěcena Panně Marii Karmelské.

Roku 1715 bylo v obci 110 obyvatel ve 21 domech, v roce 1843 bylo v obci 355 obyvatel ve 46 domech a v roce 1890 bylo v obci 360 obyvatel v 58 domech. Při sčítání lidu v roce 1921 bylo v obci 391 obyvatel.

Roku 1822 postavil svým nákladem kníže Maxmillian z Thurn-Taxisů školu. Jednotřídní škola byla roku 1882 rozšířena o třídu druhou a v lednu roku 1887 byla škola rozšířena o třídu třetí. Od tohoto roku spravoval školu pan učitel Pavel Matlas. V roce 1936 byla kolaudována nová budova školy a vyučování v ní začalo v lednu 1937.

Kampelička v Ledcích

Roku 1902 byla založena Kampelička – “Spořitelní a záložní spolek pro školní obec ledeckou”. Její působnost se vztahovala i na obec Ujkovice a Prodašice. Přispěla k záchraně a usnadnění hospodářské existence mnoha chudších lidí, kteří by těžce sháněli úvěr. V roce 1923 byl roční obrat 2 1/4 mil. korun.

Pomník padlým

V roce 1922 dalo obecní zastupitelstvo zbudovat pomník padlým ze žulových kvádrů dovezených z Podkrkonoší.

Čtenářská Beseda

Založena v roce 1903 z podnětu tehdejšího řídícího učitele p. Pavla Matlase. Činnost spolková záležela hlavně na pořádání divadelních představení.

V roce 1955 bylo místními občany postaveno přírodní divadlo na návsi u kapličky, které slouží dodnes.

V tomto roce byla přejmenována spolková knihovna na knihovnu obecní.

Hasičský spolek

Byl založen r. 1884.

V současné době doznala obec velkých změn. Došlo k vybudování základní technické infrastruktury – kabelizace elektrických rozvodů, veřejného osvětlení, rozhlasu, k částečným úpravám komunikací, chodníků. Došlo k výstavbě rodinných domků, obecních budov, kterými jsou budova obecního úřadu, domu služeb, restaurace se sálem. Byl vybudován veřejný vodovod a splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod.

Historie obce je pravidelně zapisována do obecní kroniky.
Současnou kronikářkou je paní Fuksová Miroslava.